Home Patti Vaithiyam

Patti Vaithiyam

Patti Vaithiyam (பாட்டி வைத்தியம்)

Patti Vaithiyam பாட்டி வைத்தியம், Patti Vaithiyam in Tamil, pattivaithiyam, சித்த மருத்துவம், Paati Vaithiyam, Tamil maruthuvam, Patti Vaithiyam in Tamil and health

Who is Siddhar?

The person who is accomplished. In another word, a masters who having a higher degree of physical and spiritual characters within himself.

Currently, the Paati Vaithiyam (Siddha vaithiyam) is called as pattivaithiyam in many cities and village in India, Sri Lanka, China and other Asian countries. However, the origin of “PattiVaithiyam” classically called as Siddha Maruththuvam is only from India. There were many Siddhars lived and invent many medicines for their long lives and free from many disease like cancer and other dangerous disease.

In india, Siddhars very keen and/or expert in all types of medicine and yoga. Siddhar were the originator/creator for this siddha medicine (Patti Vaithiyam). There were 18 popular Siddhars in Tamil historical, we herewith listed those name of the eighteen Siddhars for our Tamils.

குழந்தையின்மை சித்த மருத்துவம் தீர்வு: & patti vaithiyam for dry cough in tamil
To watch many patti vaithiya videos and to get more benefits watch this குழந்தையின்மை.

The Name of eighteen Siddhars – (பதினெட்டு சித்தர்கள்)

1. Agathiyar (அகத்தியார்)
2. Thirumoolar (திருமூலர்)
3. Bogar (போகர்)
4. Konganar (கொங்கனார்)
5. Therayar (தேராயர்)
6. Korakkar (கோரக்கர்)
7. Karuvurar (கருவுரர்)
8. Edaikkadar (எடைக்கதர்)
9. Chattamuni (சட்டமுனி)
10. Sundaranar (சுந்தரநார்)
11. Ramadevar (ராமதேவர்)
12. Pambatti (பம்பட்டி)
13. Machamuni (மச்சமுனி)
14. Kudambai (குடம்பை)
15. Azhuganni Siddhar (அசுகன்னி சித்தர்)
16. Agapai siddhar (அகபாய் சித்தர்)
17. Nandhidevar (நந்திதேவர்)
18. Kakapusundar (ககாபுசுந்தர்)

Key Words: பட்டி வைத்தியம் and paatti vaithiyam
You also can refer our site for the following related articles which were published under the titles of Tamil maruthuvam, pattivaithiyam in tamil, Tamil health tips, pattivaithiyam in tamil for hair, grannytherapy pattivaithiyam tamil, pattivaithiyam for fever in tamil, pattivaithiyam cold, paativaithiyam for babies in tamil and paativaithiyam for skin.

To get more details about Siddhar refer this link wiki

error: No No Don\'t Try !!